Titulní strana

Hromadné akce a opatření proti kovidu

autor: | 09. 11. 2021 | Titulní strana

V návaznosti na množící se dotazy týkající se aktuálních podmínek shromažďování osob zejména ve vztahu k pořádání hromadných mysliveckých akcí – naháněk a honů, uvádíme s odkazem na aktuálně platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví podmínky, za kterých je možné tyto akce pořádat.

Pokud ke srazu účastníků a následnému posezení po skončení společného lovu dochází v prostorách restaurace, tj. provozovny stravovacích služeb, platí, že do takové provozovny mohou vstupovat osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 a splňují jednu z následujících podmínek:

  1. předložení potvrzení o negativním testu RT-PCR ne starší než 72 hodin,
  2. předložení potvrzení o negativním rychlém antigenním testu (RAT) ne starší 24 hodin,
  3. předložení potvrzení o očkování proti onemocnění COVID-19,
  4. předložení potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 před méně než 180 dny,
  5. absolvování rychlého antigenního testu na místě samém.

Za kontrolu splnění těchto podmínek dle platné právní úpravy odpovídá provozovatel provozovny stravovacích služeb, nikoliv pořadatel akce. To však nebrání tomu, aby se do kontroly zapojil i pořadatel akce. Zároveň doporučujeme, aby na zákaz vstupu do provozovny osobám nesplňujícím podmínky uvedené pod čísly 1–4 byli účastníci akce předem upozorněni např. v rámci pozvání na hon či naháňku.

Jestliže ke srazu účastníků a následnému posezení po skončení společného lovu dochází v jiných prostorách, než je provozovna stravovacích služeb, např. v myslivecké chatě, klubovně apod., splnění podmínek uvedených pod čísly 1–4 se nevyžaduje, pokud pořadatel akce pořídí jmenný seznam všech účastníků akce s uvedením jejich telefonního čísla a tento seznam uchová po dobu minimálně 30 dnů. V seznamu musí být uvedeni všichni účastníci, tj. střelci, honci, psovodi, obsluha atd.

Konání společné myslivecké akce výlučně ve venkovních prostorách není v současné době nijak omezeno.

Doporučuje sledovat aktuální vývoj podmínek pro pořádání společných akcí.